Regulamin

REGULAMIN UŻYTKOWNIKÓW

SERWISU INTERNETOWEGO

TUFACHOWIEC.PL

 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy TUFACHOWIEC.PL dostępny pod adresem internetowym http://www.TUFACHOWIEC.pl prowadzony jest przez ADELIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-290), ul. Kartograficzna 88c/34, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000600355, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 15 tyś zł wpłacony w całości, NIP: 524-279-37-22, REGON: 363687850.

 2. Użytkownicy mogą skontaktować ze Usługodawcą za pośrednictwem:
  a. Tel.: 664667009;
  b. e-mail: biuro@TUFACHOWIEC.pl;
  c. listownie: ADELIT Sp. z o.o. ul. Kartograficzna 88c/34, 03-290 Warszawa.

 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do osób poszukujących zleceń w bazach Serwisu. Fachowcy oraz sklepy, którzy chcą znaleźć się w bazach Serwisu powinni założyć odpowiednie konto i zapoznać się z regulaminem profesjonalistów, który stanowi osobny dokument i dostępny jest na stronach Serwisu.

 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

 5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 6. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 7. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.

 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 9. Treści zamieszczane na stronach Serwisu udostępnione są nieodpłatnie.

 10. Treści zamieszczone na stronach Serwisu mają charakter jedynie informacyjny i nigdy nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

II. DEFINICJE:

 1. Serwis – Serwis internetowy TUFACHOWIEC.PL Usługodawcy dostępny pod adresem: http://www.TUFACHOWIEC.pl,

 2. Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, wskazany w pkt. 1 rozdziału I,

 3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,

 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 6. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu,

 7. Fachowiec – osoba fizyczna lub przedsiębiorca znajdująca się w bazie Serwisu i świadcząca usługi w określonych przez siebie kategoriach. Fachowcy otrzymują informacje o zleceniach przyporządkowanych do ich kategorii zamieszczonych przez Użytkowników.

 8. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Użytkownika, w tym login i hasło,

 9. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,

 10. Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o zleceniach oraz korespondencja pomiędzy Użytkownikami. Za pośrednictwem Konta, Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Serwisu,

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).

 2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności

IV. REJESTRACJA

 1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Serwisu internetowego.

 2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
  a. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
  b. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Serwisu określone w Regulaminie.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą zarejestrowania konta przez Użytkownika. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

 4. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu i wypowiedzenie umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.

 6. Usługodawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:

 7. Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,

 8. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Usługodawcę w Regulaminie,

 9. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,

 10. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,

 11. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Serwisu przez Usługodawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Usługodawcę, które były przyczyną blokady.

 12. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Usługodawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

 13. Zabrania się przekazywania danych dostępowych do Serwisu osobom trzecim. Konto nie może być dzielone.

V. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Misją Serwisu jest umożliwienie osobą poszukujących fachowej pomocy dotarcie do profesjonalistów z różnych branż

 2. Usługodawca umożliwia jedynie nawiązanie kontaktu Użytkownika z Profesjonalistą i w żadnym wypadku nie jest stroną umowy zlecenia wykonania określonych prac lub zadań.

 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu, wraz ze wszystkim funkcjami udostępnionymi przez Usługodawcę.

 4. Użytkownicy mają możliwość:
  a. Przeglądać bazę profesjonalistów Serwisu w celu znalezienia pożądanego fachowca.
  b. Przeglądać bazę profesjonalistów świadczących usługi pogotowia domowego.
  c. Przeglądać bazę sklepów Serwisu w celu odnalezienia pożądanego towaru,
  d. Dodawać zlecenia oraz otrzymywać propozycje wykonania zleceń na podany adres e-mail.

 5. Zarejestrowani Użytkownicy mają ponadto możliwość:
  a. Zarządzać Kontem,
  b. Prowadzić korespondencję między Użytkownikami,
  c. Opiniować fachowców po wykonaniu zlecenia,
  d. Otrzymywać propozycje wykonania zlecenia w korespondencji wewnętrznej.

 6. Użytkownik zamieszczający zlecenie powinien możliwie dokładnie opisać w zleceniu pracę lub zadanie oraz:
  a. Podać wymagane dane kontaktowe,
  b. Wskazać kategorię zlecenia,
  c. Określić budżet,
  d. Wskazać czy akceptują pracę zdalną,
  e. Określić długość publikacji.

 7. Po publikacji zlecenia fachowcy z danej kategorii znajdujący się w bazie Serwisu informowani są o nowym zleceniu umożliwiając im tym samym złożenie propozycji.

 8. Użytkownik, który otrzymał propozycje wykonania zlecenia może następnie skontaktować się ze zgłaszającym fachowcem w celu ustalenia niezbędnych szczegółów a finalnie nawiązania współpracy.

 9. Współpraca pomiędzy Użytkownikami a Fachowcami odbywa się na indywidualnie ustalonych warunkach bez udziału Serwisu.

 10. Użytkownicy zamieszczający opinie dotyczącą wykonanych zleceń winni przestrzegać postanowień Regulaminu a w szczególności postanowień niniejszego rozdziału.

 11. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści, które:
  a. są sprzeczne z obowiązującym prawem,
  b. naruszają prawa osób trzecich,
  c. naruszają prawa autorskie,
  d. są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
  e. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
  f. nawołują do aktów przemocy,
  g. obrażają Użytkowników lub inne osoby,
  h. promują inne strony internetowe,
  i. zawierają treści o charakterze pornograficznym,
  j. zawierają treści o charakterze reklamowym,
  k. stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści.

 12. W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Usługodawcę, bez informowania Użytkownika o tym fakcie.

 13. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wprowadzaną treść swoich komentarzy i Konta. Osoby zamieszczające treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów narażają się na odpowiedzialność karną lub cywilną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 14. Użytkownicy zobowiązują się, że zamieszczając treści w Koncie lub zleceniach, w których zawarte są wypowiedzi, zdjęcia i inne materiały objęte prawem autorskim – będą posiadać prawa do takich materiałów lub uzyskają stosowne upoważnienie do ich wykorzystania, aby wszelkie materiały zamieszczane w Serwisie były wolne są od roszczeń podmiotów trzecich. W szczególności dotyczy to zdjęć, na których jest uwidoczniony czyjś wizerunek.

 15. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie z usług w ramach Serwisu w podstawowym zakresie jest bezpłatne.

 2. Usługodawca może wprowadzać płatne opcje promocji zleceń lub Konta.

 3. Szczegółowe informacje o płatnych opcjach uwidocznione są na stronach Serwisu.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen płatnych opcji prezentowanych na stronach Serwisu, zamieszczania informacji o nowych ofertach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Usługodawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia płatnych opcji złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Użytkownicy będą informowany przez Usługodawcę na stronach Serwisu. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VII. REKLAMACJA USŁUG SERWISU ORAZ ALTERNATYWNE METODY ROZPATRYWANIA SPORÓW

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
  a. dane tożsamości Użytkownika;
  b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
  c. okoliczności uzasadniające reklamację;
  d. podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

 4. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  d. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Użytkownika.

 6. Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

 7. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  a. pisemnie na adres reklamującego,
  b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
  c. drogą telefoniczną.

 9. Informujemy, że Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczenia, w tym:
  a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą.
  c. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 10. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:
  a. https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

  b. https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  c. http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania Konta.

 2. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez usunięcie Konta w Serwisie. W tym celu Użytkownik powinien wybrać opcję "usuń konto” w panelu użytkownika dostępnym po zalogowaniu się na Konto.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane z wykorzystaniem jednego z dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w pkt. 2 rozdziału I. Regulaminu.

 4. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Usługodawcy.

IX. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie, na co Użytkownik korzystając z Serwisu, wyraża zgodę.

X. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

 2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

XI. ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.

 2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.

 4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.

 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.

 4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.

 5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres: biuro@TUFACHOWIEC.pl

REGULAMIN PROFESJONALISTÓW
SERWISU INTERNETOWEGO

TUFACHOWIEC.PL
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy TUFACHOWIEC.PL dostępny pod adresem internetowym www.tuFACHOWIEC.pl prowadzony jest przez ADELIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kartograficzna 88c/34, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000600355, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 15 tyś. zł wpłacony w całości, NIP: 524-279-37-22, REGON: 363687850.

 2. Partnerzy mogą skontaktować ze Usługodawcą za pośrednictwem:
  a. Tel.: 664667009;
  b. e-mail: biuro@TUFACHOWIEC.pl;
  c. listownie: ADELIT Sp. z o.o. ul. Kartograficzna 88c/34, 03-290 Warszawa.

 3. Niniejszy regulamin skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, oferujących swoje usługi i/lub towary za pośrednictwem Serwisu (Przedsiębiorcy - Partnerzy). Osoby, które zainteresowane są zleceniem usług lub poszukują określonych towarów (Użytkownicy) powinny zapoznać się z regulaminem użytkowników, który stanowi osobny dokument i dostępny jest na stronach Serwisu.

 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

 5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 6. Prawa i obowiązki Partnerów oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 7. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.

 8. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Partner zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.

 9. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje o Usługach, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

II. DEFINICJE:

 1. Serwis – Serwis internetowy TUFACHOWIEC.PL Usługodawcy dostępny pod adresem: http://www.TUFACHOWIEC.pl,

 2. Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, wskazany w pkt. 1 rozdziału I Regulaminu,

 3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,

 4. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która zarejestrował Konto w Serwisie i korzysta z oferty z Serwisu (Przedsiębiorca),

 5. Użytkownik – osoba, która korzysta z oferty serwisu zgodnie z Regulaminem Użytkowników Serwisu Internetowego TUFACHOWIEC.PL,

 6. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Partnera, w tym login i hasło,

 7. Pakiet usług – jeden z dostępnych do wykupienia Pakietów, umożliwiających rozszerzenie funkcjonalności Partnera w Serwisie,

 8. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,

 9. Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dostępne dla Partnera po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Partnera, w tym informacje o zleceniach, ogłoszeniach Partnera oraz korespondencja pomiędzy Partnerami a Użytkownikami. Za pośrednictwem Konta, Partner wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Serwisu,

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z usług Serwisu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).

 2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

IV. REJESTRACJA

 1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Serwisu internetowego.

 2. Podczas rejestracji Konta Partner dokonuje wyboru profilu Konta. Dostępne profile to:
  a. Fachowiec;
  b. Pogotowie domowe;
  c. Sklep

 3. Wybór określonego profilu Konta ma wpływ na udostępnione funkcjonalności Serwisu – określone w dalszej części Regulaminu.

 4. Poprzez rejestrację Konta Partner oświadcza, że:
  a. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
  b. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Serwisu określone w Regulaminie.

 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą zarejestrowania konta przez Partnera. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

 6. Partner jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Partner jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

 7. Partner może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Partnera z systemu i wypowiedzenie umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.

 8. Partner, który usunął konto traci możliwość korzystania z wykupionego Pakietu Usług. W takim wypadku Partnerowi nie przysługuje prawo do rekompensaty.

 9. Usługodawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
  a. Usługodawca stwierdzi, iż Partner naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
  b. Partner nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Usługodawcę w Regulaminie,
  c. Partner nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,
  d. Partner nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,
  e. Partner w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Serwisu przez Usługodawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Usługodawcę, które były przyczyną blokady.

 10. Treści lub informacje przekazywane przez Partnera do Serwisu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Usługodawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

 11. Zabrania się przekazywania danych dostępowych do Serwisu osobom trzecim. Konto nie może być dzielone.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERÓW

 1. Partnerzy mają prawo do korzystania z Serwisu, wraz ze wszystkim funkcjami udostępnionymi przez Usługodawcę bezpłatnie lub zgodnie z wykupionym Pakietem Usług`.

 2. Zamieszczając wszelkie treści w Serwisie Partnerzy winni przestrzegać postanowień Regulaminu.

 3. Zabrania się Partnerom zamieszczania w Serwisie treści, które:
  a. są sprzeczne z obowiązującym prawem,
  b. naruszają prawa osób trzecich,
  c. naruszają prawa autorskie,
  d. są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
  e. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
  f. nawołują do aktów przemocy,
  g. obrażają Klientów, Partnerów lub inne osoby,
  h. promują inne strony internetowe,
  i. zawierają treści o charakterze pornograficznym,
  j. zawierają treści o charakterze reklamowym,
  k. stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści.

 4. W wypadku zamieszczenia przez Partnera treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Usługodawcę, bez informowania Partnera o tym fakcie.

 5. Partner ponosi odpowiedzialność za wprowadzane treść. Zamieszczając treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów Parter naraża się na odpowiedzialność karną lub cywilną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Zamieszczając wszelkie treści Partnerzy zobowiązują się do podawania pełnych informacji oraz do wybierania odpowiednich kategorii.

 7. Partnerzy zobowiązują się, że zamieszczając treści, w których zawarte są zdjęcia i inne materiały objęte prawem autorskim – będą posiadać prawa do takich materiałów lub uzyskają stosowne upoważnienie do ich wykorzystania, aby wszelkie materiały zamieszczane w Serwisie były wolne są od roszczeń podmiotów trzecich. W szczególności dotyczy to zdjęć, na których jest uwidoczniony czyjś wizerunek. Partnerzy każdorazowo zobowiązują się do uzyskania uprzedniej zgody na wykorzystanie wizerunku, który jest uwidoczniony w materiałach.

 8. Usługodawca nigdy nie jest stroną umowy pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem.

 9. Partnerzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za realizację umów zawieranych z Klientami za pośrednictwem Serwisu.

 10. Partnerzy zobowiązani są do uszanowania prywatności innych Partnerów i Użytkowników poprzez nieudostępniania ich danych osobom trzecim.

 11. Partnerzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 12. W przypadku, gdy w stosunku do Usługodawcy zostaną wysunięte roszczenia dotyczące treści zamieszczonych przez Partnera lub świadczonych przez niego usług, zobowiązuje się on zwolnić Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności za dane naruszenie oraz do naprawienia szkody w pełnej wysokości.

VI. PAKIETY USŁUG

 1. Korzystanie z Serwisu w podstawowym zakresie jest bezpłatne (Pakiet Start). Chcąc odblokować więcej funkcjonalności Partner może wykupić jeden z następujących pakietów:
  a. Pakiet Prestiż;
  b. Pakiet Biznes;
  c. Dostęp do Zleceń.

 2. Pakiety usług można nabyć na następujące okresy:
  a. 1 miesiąc;
  b. 3 miesiące;
  c. 6 miesięcy;
  d. 12 miesięcy.

 3. Usługodawca premiuje nabycie dłuższych okresów pakietów poprzez wprowadzenie rabatów cenowych.

 4. Zawartość pakietu Start:
  a. Wizytówka w Bazie Serwisu w kategorii Fachowcy;
  b. Możliwość zamieszczenia do 15 zdjęć do wizytówki;
  c. Otrzymywanie informacji o zleceniach – bez danych kontaktowych;
  d. Możliwość zamieszczenia do 15 ofert w kategorii Towary – 1 podbicie dla towaru.
  e. Możliwość kupna dostępu do zleceń zgodnie z aktualnym cennikiem.

 5. Zawartość pakietu Prestiż:
  a. Wizytówka w Bazie Serwisu w kategorii Fachowcy;
  b. Możliwość zamieszczenia do 30 zdjęć do wizytówki;
  c. Wyższe pozycjonowanie w kategorii fachowcy;
  d. Otrzymywanie informacji o zleceniach wraz z danymi kontaktowymi;
  e. Emisja 5 ofert promowanych w kategorii Usługi 5 odświeżeń miesięcznie;
  f. 5 odświeżeń wizytówki miesięcznie;
  g. Nieograniczony dostęp do zleceniodawców oraz przetargów we wszystkich kategoriach;
  h. Wyróżnienie specjalną etykietą;
  i. Możliwość zamieszczenia do 20 ofert w kategorii Towary – 10 podbicie dla towaru miesięcznie.

 6. Zawartość pakietu Biznes:
  a. Wizytówka w Bazie Serwisu w kategorii Fachowcy;
  b. Możliwość zamieszczenia do 40 zdjęć do wizytówki;
  c. Najwyższe pozycjonowanie w kategorii fachowcy;
  d. Otrzymywanie informacji o zleceniach wraz z danymi kontaktowymi;
  e. Emisja 10 ofert promowanych w kategorii usługi 5 odświeżeń oferty miesięcznie;
  f. 10 odświeżeń wizytówki miesięcznie;
  g. Nieograniczony dostęp do zleceniodawców oraz przetargów we wszystkich kategoriach;
  h. Wyróżnienie specjalną etykietą;
  i. Możliwość zamieszczenia do 20 ofert w kategorii Towary – 10 podbicie dla towaru miesięcznie;
  j. Rotacyjnie wyświetlanie ogłoszenia na stronie głównej.

 7. Aktualne ceny oraz wysokość rabatów uwidoczniona jest na Koncie Partnera w zakładce Płatności.

VII. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. W Serwisie udostępnione są następujące funkcjonalności:
  a. Możliwość rejestracji Konta i personalizowania jego zawartości;
  b. Możliwość przeglądania wizytówek Partnerów;
  c. Możliwość zamieszczania wizytówki Partnera wraz z opisami i galerią zdjęć (pojemność galerii w zależności od wykupionego pakietu usług);
  d. Możliwość przeglądania zleceń (dostępność danych kontaktowych w zależności od wykupionego Pakietu Usług);
  e. Możliwość otrzymywania zleceń (dostępność danych kontaktowych w zależności od wykupionego Pakietu Usług);
  f. Możliwość przeglądanie ofert Towarów;
  g. Możliwość zamieszczania ofert Towarów (w zależności od wykupionego Pakietu Usług lub profilu Konta);
  h. Możliwość przeglądania Przetargów (w zależności od wykupionego Pakietu Usług lub profilu Konta);
  i. Możliwość zamieszczania informacji o Przetargach (w zależności od wykupionego Pakietu Usług lub profilu Konta);
  j. Możliwość prowadzenia strony Sklepu (zgodnie z ustaleniami pomiędzy danym Sklepem a Usługodawcą zgodnie z rozdziałem IX Regulaminu);
  k. Możliwość przeglądania ogłoszeń Pogotowia Domowego;
  l. Możliwość zamieszczania ogłoszeń Pogotowia Domowego (zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII Regulaminu);
  m. Możliwość zamieszczania artykułów w Bazie Wiedzy;

 2. Korzystanie z określonych funkcjonalności możliwe jest po wykupieniu określonego Pakietu Usług lub Usługi lub indywidualnych ustaleń z Usługodawcą.

VIII. POGOTOWIE DOMOWE

 1. Regulacje niniejszego rozdziału stosuje się do Partnerów, którzy przy rejestracji dokonali wyboru profilu Konta jako Pogotowie domowe.

 2. Partnerzy, którzy świadczą usługi polegające na przyjeździe do klienta i dokonaniu danej usługi na miejscu (Pogotowie domowe), mogą zamieszczać ogłoszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału.

 3. Partnerzy, którzy zainteresowani są zamieszczeniem ogłoszenia Pogotowia Domowego powinni zgłosić się do Usługodawcy na jeden z adresów zamieszczonych w pkt. 2 Rozdziału I Regulaminu.

 4. Usługodawca udostępnia zainteresowanym Partnerom możliwość zamieszczenia ogłoszenia Pogotowia Domowego;

 5. Zamieszczając ogłoszenie Pogotowia Domowego Partner zobowiązany jest do podania pełnych i wyczerpujących informacji dotyczących świadczonych przez niego usług.

 6. Na koniec miesiąca lub innego indywidualnie ustalonego okresu rozliczeniowego, Usługodawca wystawi Partnerowi fakturę za potwierdzone odsłonięcia numeru w ogłoszeniu Pogotowia Domowego.

 7. Potwierdzone odsłonięcie numeru ma miejsce wówczas, gdy po kontakcie ze strony Użytkownika doszło do wykonania usługi świadczonej w ramach Pogotowia Domowego Partnera.

 8. Partner zobowiązany jest, przed końcem ustalonego okresu rozliczeniowego, do weryfikacji otrzymanych kontaktów w zakładce – „ Telefony otrzymane ” a następnie uregulowania należności za potwierdzone odsłonięcia numeru w ogłoszeniu Pogotowia Domowego. Za uregulowane płatności Usługodawca wystawi fakturę.

 9. Brak płatności w ustalonym okresie rozliczeniowym spowoduje zablokowanie wizytówki Partnera w Serwisie do czasu uregulowania należności.

 10. Usługodawca uprawniony jest do kontroli zleceń przyjętych przez Partnera świadczącego usługi Pogotowia Domowego, w szczególności poprzez kontakt z Użytkownikiem odkrywającym numer w danym ogłoszeniu.

IX. SKLEPY

 1. Niniejsze regulacje stosuje się do Partnerów, którzy podczas rejestracji dokonali wyboru profilu „sklep”.

 2. Usługodawca w terminie 7 dni od zarejestrowania Konta o profilu sklep kontaktuje się z danym Partnerem celem ustalenia indywidualnych warunków współpracy.

 3. Określone w pkt. 2 usługi mogą polegać w szczególności na wzajemnym promowaniu działalności Partnera i Usługodawcy.

 4. Po uzgodnieniu indywidualnych warunków Usługodawca aktywuje Konto Partnera, który może korzystać z następujących funkcjonalności:
  a. Wizytówka w Bazie Serwisu w kategorii Sklepy;
  b. Możliwość zamieszczenia do 30 zdjęć do wizytówki;
  c. 10 odświeżeń wizytówki miesięcznie;
  d. Możliwość zamieszczenia do 30 ofert w kategorii Towary – 10 podbić dla towaru miesięcznie;

X. PŁATNOŚCI

 1. Ceny prezentowane w Serwisie internetowym są cenami netto (nie zawierają podatek VAT).

 2. Płatność w Serwisie odbywa się z wykorzystaniem systemu Przelewy24 należącym do PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana jest do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

 3. Partner dokonujący płatności z wykorzystania systemu płatności Przelewy 24 powinien zapoznać się z Regulaminem dokonywania wpłat oraz Polityką Prywatności serwisu Przelewy24

  a. http://www.przelewy24.pl/regulamin;

  b. http://www.przelewy24.pl/o-firmie/polityka-prywatnosci.

 4. Z tytułu przeprowadzania transakcji Usługodawca wystawia Partnerom zbiorczą miesięczną fakturę za wszystkie transakcje dokonane przez Partnera w danym miesiącu rozliczeniowym.

 5. Partnerzy wyrażają zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen prezentowanych na stronach Serwisu, zamieszczania informacji o nowych ofertach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Usługodawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Partnerzy będą informowani przez Usługodawcę na stronach Serwisu. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

XI. REKLAMACJA USŁUG SERWISU

 1. Partner może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
  a. dane tożsamości Partnera;
  b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
  c. okoliczności uzasadniające reklamację;
  d. podpis Partnera - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Partnera do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

 4. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu
  b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Partnera. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  d. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Partnera.

 6. Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

 7. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  a. pisemnie na adres reklamującego,
  b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
  c. drogą telefoniczną.

XII. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W trosce o dobro Partnerów oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Partnerów lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Partnerów Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Partnerów do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie, na co Partner korzystając z Serwisu, wyraża zgodę.

XIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Partnera części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

 2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

XIV. ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa w sposób umożliwiający Partnerom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu.

 2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.

 4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Partnerowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.

 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Partnera stanowią inaczej.

 4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.

 5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Partnerzy mogą kierować na adresy podane w pkt. 1 rozdziału I Regulaminu.