Najnowsze ZLECENIA

Wymiana witryn stalowych na stałe aluminiowe z drzwiami dwuskrzydłowymi, montażem kasetonów reklamowych oraz wymiana okien PCV w lokalach użytkowych w budynku przy al. Armii Ludowej 12 w WarszawieTyp ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Kategoria zamówienia:
Ogłoszenie o zamówieniu
Typ ogłoszenia
Roboty budowlane
Zamawiający:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Miasto:
Warszawa
Województwo:
mazowieckie
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania wniosków:
05-07-2016
Data publikacji ogłoszenia:
20-06-2016
Numer ogłoszenia:
1/2016/93639

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych
Wszelkie uwagi wnioski dotyczące publikowanych treści nalezy kierować na adres strony
www.uzp.gov.pl

Treść przetargu:
Warszawa: Wymiana Witryn Stalowych Na Stałe Aluminiowe Z Drzwiami Dwuskrzydłowymi, Montażem Kasetonów Reklamowych Oraz Wymiana Okien PCV W Lokalach Użytkowych W Budynku Przy Al. Armii Ludowej 12 W Warszawie

Numer Ogłoszenia: 93639 - 2016; Data Zamieszczenia: 20.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie Ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie Dotyczy:
V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy , ul. Szwoleżerów 5/104, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3366126, 3366157, faks 022 3366192.

Adres Strony Internetowej Zamawiającego:
www.zgn.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa Nadana Zamówieniu Przez Zamawiającego:
wymiana witryn stalowych na stałe aluminiowe z drzwiami dwuskrzydłowymi, montażem kasetonów reklamowych oraz wymiana okien PCV w lokalach użytkowych w budynku przy al. Armii Ludowej 12 w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj Zamówienia:
roboty budowlane.

II.1.4) Określenie Przedmiotu Oraz Wielkości Lub Zakresu Zamówienia:
wymiana witryn stalowych na stałe aluminiowe z drzwiami dwuskrzydłowymi, montażem kasetonów reklamowych oraz wymiana okien PCV w lokalach użytkowych w budynku przy al. Armii Ludowej 12 w Warszawie.

II.1.5)

V
Przewiduje Się Udzielenie Zamówień Uzupełniających:
Określenie Przedmiotu Oraz Wielkości Lub Zakresu Zamówień Uzupełniających
tak do 50% zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.44.30.00-4, 45.42.11.00-5, 45.32.10.00-3.

II.1.7) Czy Dopuszcza Się Złożenie Oferty Częściowej:
nie.

II.1.8) Czy Dopuszcza Się Złożenie Oferty Wariantowej:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 77.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja Na Temat Wadium:
Tak zamawiający wymaga wadium 2.000,00 zł słownie: dwa tysiące i 00/100

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza I Doświadczenie

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

1)wykaz wszystkich wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł, brutto każde zamówienie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. W wykazie robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek podać informacje, które roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie. 2)Wykonawca dla dwóch najważniejszych wg siebie robót wykonanych, które umieścił w wykazie załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dokumenty te muszą potwierdzać dla każdego zamówienia zakres robót zgodny z przedmiotem zamówienia

III.3.4) Osoby Zdolne Do Wykonania Zamówienia

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

1) oświadczenie wykonawcy, że osoba, która będzie pełnić funkcje kierownika robót posiada wymagane uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ 2) oświadczenie wykonawcy, że zatrudnia/zatrudni na podstawie umowy o pracę 4 pracowników, którzy będą wykonywać czynności związane z realizacją zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja Ekonomiczna I Finansowa

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W Zakresie Wykazania Spełniania Przez Wykonawcę Warunków, O Których Mowa W Art. 22 Ust. 1 Ustawy, Oprócz Oświadczenia O Spełnianiu Warunków Udziału W Postępowaniu Należy Przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W Zakresie Potwierdzenia Niepodlegania Wykluczeniu Na Podstawie Art. 24 Ust. 1 Ustawy, Należy Przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb Udzielenia Zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria Oceny Ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - okres rękojmi min. 5 lat max.10 lat - 10
IV.2.2)

Przeprowadzona Będzie Aukcja Elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje Się Istotne Zmiany Postanowień Zawartej Umowy W Stosunku Do Treści Oferty, Na Podstawie Której Dokonano Wyboru Wykonawcy:

Dopuszczalne Zmiany Postanowień Umowy Oraz Określenie Warunków Zmian

tak zgodnie z zapisami SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)

Adres Strony Internetowej, Na Której Jest Dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zgn.waw.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Można Uzyskać Pod Adresem:
www.zgn.waw.pl, odebrać odpłatnie w wersji papierowej przedstawiając dowód zapłaty ZGN Śródmieście m.st. Warszawy, 00-464 Warszawa, Szwoleżerów 5 pok. 104, I piętro.

IV.4.4) Termin Składania Wniosków O Dopuszczenie Do Udziału W Postępowaniu Lub Ofert:
05.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy 00-464 Warszawa ul. Szwoleżerów 5 w kancelarii na parterze.

IV.4.5) Termin Związania Ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy Przewiduje Się Unieważnienie Postępowania O Udzielenie Zamówienia, W Przypadku Nieprzyznania Środków Pochodzących Z Budżetu Unii Europejskiej Oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków Z Pomocy Udzielonej Przez Państwa Członkowskie Europejskiego Porozumienia O Wolnym Handlu (EFTA), Które Miały Być Przeznaczone Na Sfinansowanie Całości Lub Części Zamówienia:
nie