Najnowsze ZLECENIA

SVA Jarosław: Remont dróg i chodników z kostki brukowej przy ul. Płk. K. Leskiego 5/7 w Warszawie w ramach zadania 301 WarszawaTyp ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Kategoria zamówienia:
Ogłoszenie o zamówieniu
Typ ogłoszenia
Roboty budowlane
Zamawiający:
SINEVIA Sp. z o.o.
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Miasto:
Nowy Dwór Mazowiecki
Województwo:
mazowieckie
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania wniosków:
05-07-2016
Data publikacji ogłoszenia:
20-06-2016
Numer ogłoszenia:
1/2016/94971

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych
Wszelkie uwagi wnioski dotyczące publikowanych treści nalezy kierować na adres strony
www.uzp.gov.pl

Treść przetargu:
Nowy Dwór Mazowiecki: SVA Jarosław: Remont Dróg I Chodników Z Kostki Brukowej Przy Ul. Płk. K. Leskiego 5/7 W Warszawie W Ramach Zadania 301 Warszawa

Numer Ogłoszenia: 94971 - 2016; Data Zamieszczenia: 20.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie Ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie Dotyczy:
V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
SINEVIA Sp. z o.o. , ul. Ignacego Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 22 101 21 00 do 03, faks 22 101 21 04.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa Nadana Zamówieniu Przez Zamawiającego:
SVA Jarosław: Remont dróg i chodników z kostki brukowej przy ul. Płk. K. Leskiego 5/7 w Warszawie w ramach zadania 301 Warszawa.

II.1.2) Rodzaj Zamówienia:
roboty budowlane.

II.1.4) Określenie Przedmiotu Oraz Wielkości Lub Zakresu Zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg i chodników z kostki brukowej przy ul. płk. K. Leskiego 5/7 w Warszawie w ramach zadania 301 Warszawa. 2. Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną na placu budowy. 3. Szczegółowy zakres robót zawarty został w dokumentacji technicznej, fotografiach stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ. 4. Do SIWZ został załączony przedmiar robót - załącznik nr 11 do SIWZ, który należy traktować jako dokument pomocniczy, ułatwiający przygotowanie oferty cenowej..

II.1.5)


Przewiduje Się Udzielenie Zamówień Uzupełniających
Określenie Przedmiotu Oraz Wielkości Lub Zakresu Zamówień Uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy Dopuszcza Się Złożenie Oferty Częściowej:
nie.

II.1.8) Czy Dopuszcza Się Złożenie Oferty Wariantowej:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja Na Temat Wadium:
Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza I Doświadczenie

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na wykonaniu remontu dróg i chodników z kostki brukowej o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto.

III.3.4) Osoby Zdolne Do Wykonania Zamówienia

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej min. w ograniczonym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W Zakresie Wykazania Spełniania Przez Wykonawcę Warunków, O Których Mowa W Art. 22 Ust. 1 Ustawy, Oprócz Oświadczenia O Spełnianiu Warunków Udziału W Postępowaniu Należy Przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Dla Zamawiającego wystarczającym jest przedstawienie przez Wykonawcę wykazu, który zawiera główne roboty budowlane tj. roboty budowlane określone (powyżej) w opisie sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Zamawiający nie oczekuje informacji o wszystkich robotach budowlanych w tym o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W Zakresie Potwierdzenia Niepodlegania Wykluczeniu Na Podstawie Art. 24 Ust. 1 Ustawy, Należy Przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
inne dokumenty
1. Atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty na materiały i urządzenia użyte przy wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa powyżej oraz w Części VI SIWZ w ust. 19 pkt 1, złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumenty te powinny być dostarczone inspektorowi nadzoru Zamawiającego przed wbudowaniem. W celu potwierdzenia, że zastosowane do realizacji zamówienia materiały i urządzenia odpowiadają powyższym wymaganiom Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tej sprawie - załącznik nr 9 do SIWZ. 2. Do oferty równoważnej należy dołączyć karty katalogowe lub specyfikacje techniczne charakteryzujące parametry oferowanych materiałów zamiennych oraz złożyć oświadczenie dot. zastosowania materiałów/urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową lub zastosowania materiałów/urządzeń zamiennych (równoważnych) - załącznik nr 5 do SIWZ.
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo lub umocowanie prawne w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie, udzielonego osobie / osobom / podpisującej / podpisującym ofertę o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w części V SIWZ w ust. 1 i 2, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w części V SIWZ w ust. 4, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w części VI SIWZ w ust. 2. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb Udzielenia Zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria Oceny Ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Długość okresu gwarancji - 10
IV.2.2)

Przeprowadzona Będzie Aukcja Elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje Się Istotne Zmiany Postanowień Zawartej Umowy W Stosunku Do Treści Oferty, Na Podstawie Której Dokonano Wyboru Wykonawcy:

Dopuszczalne Zmiany Postanowień Umowy Oraz Określenie Warunków Zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. 2) osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy. 3) zmiana finansowania zamówienia na skutek ewentualnego braku płynności finansowania robót lub zmiany wielkości limitu finansowego określonego w zatwierdzonym Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych resortu Obrony Narodowej na dany rok budżetowy, tj. zmian, które nastąpiły po dniu podpisania umowy. 5) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) wstrzymania robót przez WYKONAWCĘ z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót; b) wystąpienia siły wyższej (zdarzenia, któremu nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia PODWYKONAWCA wykonanie w całości lub części jego zobowiązań) lub innych okoliczności niezależnych od PODWYKONAWCY lub których PODWYKONAWCA przy zachowaniu należnej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią - o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód; c) w szczególności z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia, które warunkują wykonanie całości zamówienia (w tym zmian materiałowych), wykonania zamiennych bądź zwiększających zakres zadania robót, wynikających z narad technicznych, inwentaryzacji stanu istniejącego, aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych (dalej MWWO-U) dla zadania, bieżącej realizacji robót itp., d) wykonanie zamówień dodatkowych koniecznych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia lub zamówień uzupełniających; e) zmiany harmonogramu realizacji robót lub finansowania zamówienia w przypadku określonym w pkt. 3; f) konieczności skoordynowania robót z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie kompleksu; g) z powodu innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a niezależnych od stron m.in.: - nieprzewidywanych warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; - niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem; - wykopaliska archeologiczne nieprzewidziane w SIWZ; - wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione przez PODWYKONAWCĘ w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust.1 pkt.4 Prawa budowlanego; - konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; - uzyskania opinii, zezwoleń, opracowań, których nie przewidywano przy zawieraniu umowy. 6) zmniejszenie zakresu umowy w przypadku: a) zmiany przeznaczenia obiektu; b) zmian organizacyjnych WYKONAWCY lub INWESTORA; c) nie przyznania środków finansowych w kolejnym roku realizacji umowy lub przyznania ich w ograniczonym zakresie w planie finansowym WYKONAWCY. 7) zmiany materiałowe i zmiany funkcji pomieszczeń wynikające z aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do MWWO-U dla zadania. 8) zmiana wynagrodzenia ryczałtowego dopuszczona jest w Kodeksie cywilnym poprzez art. 632 § 1 i 2 jedynie w procedurze sądowej gdy spełnione są dwa warunki: - musi zaistnieć zmiana stosunków, której nie można było przewidzieć; - wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą. 9) zmiany technologii wykonania robót. 10) zmiany inne w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach i rozporządzeniach, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert oraz na skutek innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia a niezależnych od stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)

Adres Strony Internetowej, Na Której Jest Dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.sinevia.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Można Uzyskać Pod Adresem:
SINEVIA Sp. z o.o. 05-100 Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 6 pokój nr 318.

IV.4.4) Termin Składania Wniosków O Dopuszczenie Do Udziału W Postępowaniu Lub Ofert:
05.07.2016 godzina 10:00, miejsce: SINEVIA Sp. z o.o. 05-100 Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 6 kancelaria I piętro.

IV.4.5) Termin Związania Ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy Przewiduje Się Unieważnienie Postępowania O Udzielenie Zamówienia, W Przypadku Nieprzyznania Środków Pochodzących Z Budżetu Unii Europejskiej Oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków Z Pomocy Udzielonej Przez Państwa Członkowskie Europejskiego Porozumienia O Wolnym Handlu (EFTA), Które Miały Być Przeznaczone Na Sfinansowanie Całości Lub Części Zamówienia:
nie