Najnowsze ZLECENIA

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu. CIS-WAG.271.5.2016Typ ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Kategoria zamówienia:
Ogłoszenie o zamówieniu
Typ ogłoszenia
Roboty budowlane
Zamawiający:
Centrum Informatyki Statystycznej
Rodzaj zamawiającego:
jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej
Miasto:
Warszawa
Województwo:
mazowieckie
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania wniosków:
05-07-2016
Data publikacji ogłoszenia:
20-06-2016
Numer ogłoszenia:
1/2016/94301

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych
Wszelkie uwagi wnioski dotyczące publikowanych treści nalezy kierować na adres strony
www.uzp.gov.pl

Treść przetargu:
Warszawa: Remont Pomieszczeń Biurowych W Budynku Centrum Informatyki Statystycznej W Radomiu. CIS-WAG.271.5.2016

Numer Ogłoszenia: 94301 - 2016; Data Zamieszczenia: 20.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie Ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie Dotyczy:
V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Informatyki Statystycznej , Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 608 31 44, faks 22 825 15 22.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa Nadana Zamówieniu Przez Zamawiającego:
Remont pomieszczeń biurowych w budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu. CIS-WAG.271.5.2016.

II.1.2) Rodzaj Zamówienia:
roboty budowlane.

II.1.4) Określenie Przedmiotu Oraz Wielkości Lub Zakresu Zamówienia:
Roboty wykonane będą zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i warunkami określonymi w SIWZ oraz załączonej do niej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i przedmiarów: 3.2.1 Opisem wymagań dotyczących zakresu i sposobu wykonania robót - załącznik nr 1 3.2.2 Projektem wykonawczym remontu instalacji elektrycznych w pomieszczeniach I piętra - załącznik nr 2 3.2.3 Specyfikacją techniczną instalacji elektrycznych w pomieszczeniach I piętra - załącznik nr 3 3.2.4 Przedmiarem robót instalacji elektrycznych w pomieszczeniach I piętra -- załącznik nr 4 3.2.5 Przedmiarem robót branży budowlanej w pomieszczeniach I piętra - załącznik nr 5. Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, obejmującą projekty z naniesionymi zmianami, jeśli takie wystąpią, dziennik budowy oraz atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia - dla zastosowanych materiałów. Komplet dokumentacji powykonawczej należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 3 lata, od daty odbioru wykonania robót bez zastrzeżeń..

II.1.5)


Przewiduje Się Udzielenie Zamówień Uzupełniających
Określenie Przedmiotu Oraz Wielkości Lub Zakresu Zamówień Uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7, 45.42.11.00-5, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy Dopuszcza Się Złożenie Oferty Częściowej:
nie.

II.1.8) Czy Dopuszcza Się Złożenie Oferty Wariantowej:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja Na Temat Wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem składania ofert w formach wymienionych w pkt 8.2 i 8.3. Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 8.3. Wadium wniesione w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) musi być zdeponowane w kasie Centrum Informatyki Statystycznej. Kasa czynna w godz. 11:00 - 14:00, piętro V blok B, pok. 531. 8.4. Wadium wniesione w formach wymienionych w pkt 8.3 musi zawierać wszystkie zobowiązania wynikające z art. 46 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8.8. Kwota wadium wynosi: 3 300,00 zł 14.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest: 1) Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w pkt 15 1 - w wysokości 10% wartości oferty brutto 2) dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem: a) dokumenty potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób kierujących robotami, wymienionych w wykazie o którym mowa w pkt 6.14, b) kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej co najmniej na kwotę 500.000 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia Do Wykonywania Określonej Działalności Lub Czynności, Jeżeli Przepisy Prawa Nakładają Obowiązek Ich Posiadania

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wg formuły: spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza I Doświadczenie

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

5.2.1 W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, uwzględniając powyższe, wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 robót budowlanych, których przedmiotem było wykonanie remontu wnętrz budynku albo przebudowa lub adaptacja pomieszczeń, o wartości nie mniejszej niż 100.000 złotych brutto każda. Doświadczenie Wykonawcy winno być udokumentowane w formie wykazu określonego w pkt. 6.13. Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wg formuły: spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby Zdolne Do Wykonania Zamówienia

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

5.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe: 5.3.1 kierownik budowy: (1 osoba) posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 5.3.2 kierownik robót elektrycznych: (1 osoba) posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia winno być udokumentowane w formie wykazu wymienionego w pkt. 6.14. Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wg formuły: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja Ekonomiczna I Finansowa

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wg formuły: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W Zakresie Wykazania Spełniania Przez Wykonawcę Warunków, O Których Mowa W Art. 22 Ust. 1 Ustawy, Oprócz Oświadczenia O Spełnianiu Warunków Udziału W Postępowaniu Należy Przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W Zakresie Potwierdzenia Niepodlegania Wykluczeniu Na Podstawie Art. 24 Ust. 1 Ustawy, Należy Przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb Udzielenia Zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria Oceny Ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Wydłużony okres gwarancji na wykonane roboty P(T) - 10
IV.2.2)

Przeprowadzona Będzie Aukcja Elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje Się Istotne Zmiany Postanowień Zawartej Umowy W Stosunku Do Treści Oferty, Na Podstawie Której Dokonano Wyboru Wykonawcy:

Dopuszczalne Zmiany Postanowień Umowy Oraz Określenie Warunków Zmian

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy w przypadku gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności wskazanych w ust. 2. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych w art. 145 ustawy Pzp. 5. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zwłoki Wykonawcy z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, o którym mowa w załączniku wymienionym w § 4 ust. 1 pkt 1a) lub w przypadku nierozpoczęcia robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 6. Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego jedynie za roboty prawidłowo wykonane do dnia rozwiązania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)

Adres Strony Internetowej, Na Której Jest Dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Można Uzyskać Pod Adresem:
Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, pok 635..

IV.4.4) Termin Składania Wniosków O Dopuszczenie Do Udziału W Postępowaniu Lub Ofert:
05.07.2016 godzina 11:30, miejsce: Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, pok 635..

IV.4.5) Termin Związania Ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy Przewiduje Się Unieważnienie Postępowania O Udzielenie Zamówienia, W Przypadku Nieprzyznania Środków Pochodzących Z Budżetu Unii Europejskiej Oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków Z Pomocy Udzielonej Przez Państwa Członkowskie Europejskiego Porozumienia O Wolnym Handlu (EFTA), Które Miały Być Przeznaczone Na Sfinansowanie Całości Lub Części Zamówienia:
nie