Najnowsze ZLECENIA

Przebudowa ulicy Spokojnej w ramach zadania: Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od. ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej - zad. 2015/06Typ ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Kategoria zamówienia:
Ogłoszenie o zamówieniu
Typ ogłoszenia
Roboty rozbiórkowe
Zamawiający:
Gmina Łomianki
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Miasto:
Łomianki
Województwo:
mazowieckie
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania wniosków:
05-07-2016
Data publikacji ogłoszenia:
20-06-2016
Numer ogłoszenia:
1/2016/93673

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych
Wszelkie uwagi wnioski dotyczące publikowanych treści nalezy kierować na adres strony
www.uzp.gov.pl

Treść przetargu:
Łomianki: Przebudowa Ulicy Spokojnej W Ramach Zadania: Przebudowa Ul. Jeziornej Na Odcinku Od. Ul. Kiepury Do Ul. Spokojnej Oraz Ul. Spokojnej - Zad. 2015/06

Numer Ogłoszenia: 93673 - 2016; Data Zamieszczenia: 20.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie Ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie Dotyczy:
V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łomianki , ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie, tel. 22 7686301, faks 22 7686302.

Adres Strony Internetowej Zamawiającego:
www.lomianki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa Nadana Zamówieniu Przez Zamawiającego:
Przebudowa ulicy Spokojnej w ramach zadania: Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od. ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej - zad. 2015/06.

II.1.2) Rodzaj Zamówienia:
roboty budowlane.

II.1.4) Określenie Przedmiotu Oraz Wielkości Lub Zakresu Zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ulicy Spokojnej oraz budowa ulicy 32KDD w ramach zadania: Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od. ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej - zad. 2015/06 - w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, zjazdów oraz odwodnienia. 1.1.1 Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących przedmiot zamówienia został określony w Projekcie Budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 1.1.2 Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty. 1.2 Wymagania w stosunku do wykonawcy: 1.2.1 Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas budowy. 1.2.2 Należy zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 1.2.3 Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych, przepisami bhp. i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości. 1.2.4 Użyte materiały oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 1.2.5 Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych do podanych w projekcie i przedmiarze pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że zastosowane materiały posiadają parametry takie same lub lepsze niż określone w przedmiarach, poprzez podanie w ofercie wykazu zastosowanych produktów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów oraz załączy kopie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności, jakie dany produkt posiada, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w szczególności: -ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.); -rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r., nr 249, poz. 2497 z późn. zm.); -rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., nr 198, poz. 2041 z późn. zm.). 1.2.6 Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. 1.2.7 Zakres zamówienia nie przewiduje wycinki drzew. 1.3 Obowiązki zamawiającego: 1.3.1 Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 1.3.2 Przystąpienia do odbioru robót w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym za termin wykonania robót należy przyjąć: wykonanie robót objętych zakresem umownym wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ 8-11..

II.1.5)

V
Przewiduje Się Udzielenie Zamówień Uzupełniających:
Określenie Przedmiotu Oraz Wielkości Lub Zakresu Zamówień Uzupełniających
Przedmiot zamówień uzupełniających polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zakres jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowi do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6, 45.23.31.23-7, 45.23.32.62-3, 45.23.32.92-8.

II.1.7) Czy Dopuszcza Się Złożenie Oferty Częściowej:
nie.

II.1.8) Czy Dopuszcza Się Złożenie Oferty Wariantowej:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 14.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja Na Temat Wadium:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 17 000,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia Do Wykonywania Określonej Działalności Lub Czynności, Jeżeli Przepisy Prawa Nakładają Obowiązek Ich Posiadania

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1ustawy Pzp.

III.3.2) Wiedza I Doświadczenie

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania przez Wykonawcę, że wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 450 000,00 zł brutto każda, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wykazał niewykonane lub wykonane nienależycie roboty budowlane.

III.3.3) Potencjał Techniczny

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1ustawy Pzp.

III.3.4) Osoby Zdolne Do Wykonania Zamówienia

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania przez Wykonawcę, że dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach).

III.3.5) Sytuacja Ekonomiczna I Finansowa

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W Zakresie Wykazania Spełniania Przez Wykonawcę Warunków, O Których Mowa W Art. 22 Ust. 1 Ustawy, Oprócz Oświadczenia O Spełnianiu Warunków Udziału W Postępowaniu Należy Przedłożyć:

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykaz robót budowlanych, w którym Wykonawca przedstawi dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 450 000,00 zł brutto każda, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem rodzaju, wartości, dat wykonania oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wykazał niewykonane lub wykonane nienależycie roboty budowlane.;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W Zakresie Potwierdzenia Niepodlegania Wykluczeniu Na Podstawie Art. 24 Ust. 1 Ustawy, Należy Przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
W przypadku gdy zostały zaoferowane przez Wykonawcę materiały równoważne - wykaz produktów/materiałów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów oraz kopie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności, jakie dany produkt posiada, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów składanych wymienionych w pkt 6.2.1, 6.2.2 SIWZ. Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Pzp. podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 2b ustawy Pzp. odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. W przypadku gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących działalność a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb Udzielenia Zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria Oceny Ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - Gwarancja - przy czym, Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oraz dłuższego niż 60 miesięcy - 5
IV.2.2)

Przeprowadzona Będzie Aukcja Elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje Się Istotne Zmiany Postanowień Zawartej Umowy W Stosunku Do Treści Oferty, Na Podstawie Której Dokonano Wyboru Wykonawcy:

Dopuszczalne Zmiany Postanowień Umowy Oraz Określenie Warunków Zmian

Na podstawie art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w formie aneksu w szczególności: 1) w przypadku wystąpienia okoliczności, niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym powyżej (tj. niekorzystnych warunków atmosferycznych lub wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego), 2) w przypadku zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych Zamawiający może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas niezbędny do jej wykonania, 3) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 4) przewiduje się również możliwość zmiany umowy z przyczyn innych niż wskazanych powyżej, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, pomimo zachowania należytej staranności, 5) w przypadku wystąpienia okoliczności zmian obowiązujących przepisów prawa określających wysokość stawki podatku VAT mogą ulec zmianie stawki wynagrodzenia dla poszczególnych prac wskazanych w kosztorysie ofertowym. 3. Ewentualne zmiany będą dokonane w formie aneksu i nie będą stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 2 pkt. 5)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)

Adres Strony Internetowej, Na Której Jest Dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
http://bip.lomianki.pl/index.php?sc=122&m=6
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Można Uzyskać Pod Adresem:
Na pisemny wniosek w siedzibie Urzędu Miejskiego Łomianki, ul. Warszawska 115, pok. nr 1..

IV.4.4) Termin Składania Wniosków O Dopuszczenie Do Udziału W Postępowaniu Lub Ofert:
05.07.2016 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie Urzędu Miejskiego Łomianki, ul. Warszawska 115, pok. nr 1..

IV.4.5) Termin Związania Ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy Przewiduje Się Unieważnienie Postępowania O Udzielenie Zamówienia, W Przypadku Nieprzyznania Środków Pochodzących Z Budżetu Unii Europejskiej Oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków Z Pomocy Udzielonej Przez Państwa Członkowskie Europejskiego Porozumienia O Wolnym Handlu (EFTA), Które Miały Być Przeznaczone Na Sfinansowanie Całości Lub Części Zamówienia:
nie