Najnowsze ZLECENIA

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W MIEJSCOWOŚCIACH: OSIEK-ALEKSANDROWO, NOWY GOŁYMIN, CHRUŚCIELE I GOŁYMIN-OŚRODEKTyp ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Kategoria zamówienia:
Ogłoszenie o zamówieniu
Typ ogłoszenia
Roboty drogowe
Zamawiający:
Gmina Gołymin-Ośrodek
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Miasto:
Gołymin-Ośrodek
Województwo:
mazowieckie
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania wniosków:
06-07-2016
Data publikacji ogłoszenia:
20-06-2016
Numer ogłoszenia:
1/2016/94801

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych
Wszelkie uwagi wnioski dotyczące publikowanych treści nalezy kierować na adres strony
www.uzp.gov.pl

Treść przetargu:
Gołymin-Ośrodek: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W MIEJSCOWOŚCIACH: OSIEK-ALEKSANDROWO, NOWY GOŁYMIN, CHRUŚCIELE I GOŁYMIN-OŚRODEK

Numer Ogłoszenia: 94801 - 2016; Data Zamieszczenia: 20.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie Ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie Dotyczy:
V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gołymin-Ośrodek , ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek, woj. mazowieckie, tel. 23 671 60 20, faks 23 671 60 93.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa Nadana Zamówieniu Przez Zamawiającego:
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W MIEJSCOWOŚCIACH: OSIEK-ALEKSANDROWO, NOWY GOŁYMIN, CHRUŚCIELE I GOŁYMIN-OŚRODEK.

II.1.2) Rodzaj Zamówienia:
roboty budowlane.

II.1.4) Określenie Przedmiotu Oraz Wielkości Lub Zakresu Zamówienia:
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Osiek Aleksandrowo, Nowy Gołymin, Chruściele z podziałem na Części - odrębne zadania inwestycyjne. Każdą z części trzeba traktować tak jakby to było oddzielne zamówienie. Część 1 - zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 120408W w miejscowości Osiek Aleksandrowo ; Część 2 - zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 120405W, nr 120418W z drogą wojewódzką nr 618 w miejscowości Nowy Gołymin Część 3 - zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 120441W w miejscowości Chruściele Część 4 - zadanie pn. Przebudowa ul. Ogrodowej (drogi wewnętrznej) w miejscowości Gołymin-Ośrodek Na każdą z w/w Części zamówienia zostanie wybrany Wykonawca i zostanie podpisana oddzielna umowa. Opis przedmiotu zamówienia: Część 1 - zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 120408W w miejscowości Osiek Aleksandrowo Obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 120408W w miejscowości Osiek Aleksandrowo na długości 558,71 m, szerokość jezdni zmienna 4,50 - 5,00 m. Miejsce realizacji zamówienia: Inwestycja będzie realizowana na działce nr 115 położonej w obrębie geodezyjnym Osiek-Aleksandrowo. Zakres prac obejmuje: a) Roboty przygotowawcze : - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) b) Jezdnia : - podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości 5cm po zagęszczeniu - warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm. - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18,0 dm3/m2 - warstwa 1 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13,0 dm3/m2 - warstwa 2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10,0 dm3/m2 - warstwa 3 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8,0 dm3/m2 - warstwa 4 c) Inżynieria ruchu : - słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm - przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 d) Roboty wykończeniowe : - odtworzenie rowów - wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. I - II 0 objętości do 1,50 m3/m Część 2 - zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 120405W, nr 120418W z drogą wojewódzką nr 618 w miejscowości Nowy Gołymin Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 120405W, nr 120418W z drogą wojewódzką nr 618 w miejscowości Nowy Gołymin na długości 44,0 m. Szerokość jezdni 6,0 m. Miejsce realizacji zamówienia: Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 34, nr 12 I nr 35 położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Gołymin. Zakres prac obejmuje: a) Roboty przygotowawcze : - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) b) Jezdnia : - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm. - podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu. - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm. - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna asfaltowa grubości po zagęszczeniu 4 cm. - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -warstwa ścieralna asfaltowa - grubości po zagęszczeniu 4 cm. c) Inżynieria ruchu : - słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm - przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2. - mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową. -mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową. -ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową. Część 3 - zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 120441W w miejscowości Chruściele Przebudowa drogi gminnej nr120441W w miejscowości Chruściele na długości 308.82 m, szerokość jezdni zmienna 4,50 - 5,00 m. Miejsce realizacji zamówienia: Inwestycja realizowana będzie na działce nr 122 położonej w obrębie geodezyjnym Wróblewko na terenie miejscowości Chruściele. Zakres prac obejmuje: a) Roboty przygotowawcze : - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) b) Jezdnia : - podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości 5cm po zagęszczeniu - warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm. - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18,0 dm3/m2 - warstwa 1 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13,0 dm3/m2 - warstwa 2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10,0 dm3/m2 - warstwa 3 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8,0 dm3/m2 - warstwa 4 c) Inżynieria ruchu : - słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm - przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 d) Roboty wykończeniowe : - odtworzenie rowów - wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. I - II 0 objętości do 1,50 m3/m Część 4 - zadanie pn. Przebudowa ul. Ogrodowej (drogi wewnętrznej) w miejscowości Gołymin-Ośrodek. Przebudowa ul. Ogrodowej (drogi wewnętrznej) w miejscowości Gołymin-Ośrodek na długości 168,34 m, szerokość jezdni 5,0 m. Miejsce realizacji zamówienia: Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 197 I nr 203/1 położonych w obrębie geodezyjnym Gołymin-Ośrodek. Zakres prac obejmuje: a) Roboty przygotowawcze : - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) - ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm z darnią z przewozem taczkami b) Jezdnia : - podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości 5cm po zagęszczeniu - warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm. - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa wiążąca asfaltowa - grubości po zagęszczeniu 4 cm. - nawierzchnia mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zgęszczeniu 4 cm. c) Przepusty: - oczyszczenie przepustów o śr. 1.0 m z namułu. d) Inżynieria ruchu : - słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm - przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 e) Roboty wykończeniowe : - odtworzenie rowów - wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. I - II 0 objętości do 1,50 m3/m - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych. Zamawiający dołącza do SIWZ przedmiary robót i wzory kosztorysów ofertowych. Stanowią one wyłącznie materiał pomocniczy do sporządzenia kosztorysu ofertowego (do obliczenia ceny oferty). Kosztorysy ofertowe należy dołączyć do Oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: Dokumentacja projektowa (projekty budowlane) - załączniki do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załączniki do SIWZ Projekty czasowej organizacji ruchu - załączniki do SIWZ Projekty stałej organizacji ruchu - załączniki do SIWZ Przedmiary robót - załączniki do SIWZ Kosztorysy ofertowe - załączniki do SIWZ Oferty równoważne. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, a jednocześnie oznacza to, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych,eksploatacyjnych i użytkowych. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, towary i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez złożenie stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, lub innego uprawnionego specjalistę wyznaczonego przez zamawiającego (w ramach nadzoru autorskiego), który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierówno ważności zaproponowanych zamienników. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawiera wzór umowy zamieszczony w SIWZ..

II.1.5)


Przewiduje Się Udzielenie Zamówień Uzupełniających
Określenie Przedmiotu Oraz Wielkości Lub Zakresu Zamówień Uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6, 45.23.32.21-4.

II.1.7) Czy Dopuszcza Się Złożenie Oferty Częściowej:
tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy Dopuszcza Się Złożenie Oferty Wariantowej:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja Na Temat Wadium:
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium.Ustala się wadium oddzielnie dla każdej z części zamówienia: Wadium dla Części 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 120408W w miejscowości Osiek Aleksandrowo - wynosi 2 000,00 zł.Wadium dla Części 2 - Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 120405W, nr 120418W z drogą wojewódzką nr 618 w miejscowości Nowy Gołymin - wynosi 600,00 zł. Wadium dla Części 3 - Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 120405W, nr 120418W z drogą wojewódzką nr 618 w miejscowości Nowy Gołymin - wynosi 1 200,00 zł. Wadium dla Części 4 - Przebudowa ul. Ogrodowej (drogi wewnętrznej) w miejscowości Gołymin-Ośrodek - wynosi 1 200,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ust. 6 UPZP): pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Pułtusk O/Gołymin, konto nr 73 8232 0005 0300 0550 2003 0002 do przetargu nieograniczonego dotyczącego Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek z podziałem na zadania w m. Osiek Aleksandrowo, Nowy Gołymin, Chruściele, Gołymin-Ośrodek. Do oferty należy załączyć dowód wpłaty wadium. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, terminem wniesienia wadium jest termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed terminem składania ofert w kasie Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego wypięcie i zwrot zgodnie z UPZP. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub wniesienie w sposób niezgodny z określonym w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia Do Wykonywania Określonej Działalności Lub Czynności, Jeżeli Przepisy Prawa Nakładają Obowiązek Ich Posiadania

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.3.2) Wiedza I Doświadczenie

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej 1 zamówienie publiczne, dla jednego Zamawiającego, w jednym kontrakcie, polegające na budowie i/lub przebudowie drogi o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na odcinku długości min. 1,00 km oraz wykonał co najmniej 1 zamówienie publiczne, dla jednego Zamawiającego, w jednym kontrakcie, polegające na budowie i/lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej na odcinku długości min. 0,50 km, z podaniem ichj rodzaju, wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały one wykonane zgodni z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego itp.). z podaniem jej rodzaju, wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego itp.). Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg załącznika nr 2 do SIWZ), wykazu wykonanych robót budowlanych (wg załącznika nr 5 do SIWZ) oraz dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Niewykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. braku złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, wykazu wykonanych robót oraz dowodów potwierdzających wykonanie robót, spowoduje wykluczenie z postępowania. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

III.3.3) Potencjał Techniczny

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.3.4) Osoby Zdolne Do Wykonania Zamówienia

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub wymagane innymi przepisami dokumenty do wykonywania czynności w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg, z co najmniej 2 letnim stażem na stanowisku kierownika budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane). Wykonawca udokumentuje dysponowanie przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg załącznika nr 2 do SIWZ), Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wg załącznika nr 6 do SIWZ) oraz oświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych wykonawczych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez wskazane osoby w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg (wg załącznika nr 7 do SIWZ). Niewykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. braku złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, wykazu osób oraz oświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych spowoduje wykluczenie z postępowania.

III.3.5) Sytuacja Ekonomiczna I Finansowa

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W Zakresie Wykazania Spełniania Przez Wykonawcę Warunków, O Których Mowa W Art. 22 Ust. 1 Ustawy, Oprócz Oświadczenia O Spełnianiu Warunków Udziału W Postępowaniu Należy Przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W Zakresie Potwierdzenia Niepodlegania Wykluczeniu Na Podstawie Art. 24 Ust. 1 Ustawy, Należy Przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa Kosztorys ofertowy (dot. każdej z Części zamówienia)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb Udzielenia Zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria Oceny Ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98
2 - Okres gwarancji - 2
IV.2.2)

Przeprowadzona Będzie Aukcja Elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje Się Istotne Zmiany Postanowień Zawartej Umowy W Stosunku Do Treści Oferty, Na Podstawie Której Dokonano Wyboru Wykonawcy:

Dopuszczalne Zmiany Postanowień Umowy Oraz Określenie Warunków Zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:1) Zmiana postanowień umowy może nastąpić z powodu zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, w tym siły wyższej.2)Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót może nastąpić w uzasadnionych przypadkach (np. choroby, śmierci, innych zdarzeń losowych) na pisemny wniosek jednej ze stron umowy; z tym, że nowo powołane osoby muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3)Termin zakończenia niniejszej umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót - wystąpienia przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, taką przeszkodą mogą być niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie umowy; wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Wprowadzenie rozwiązań zamiennych, wynikających z przyczyn technicznych, technologicznych i materiałowych; Zmiany parametrów materiałów, urządzeń lub wyposażenia, wynikających z niedostępności danych produktów na rynku, na niegorsze niż zaprojektowane, po zaakceptowaniu zmiany przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego; Zaistnienia konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku rezygnacji z wykonania części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy - wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość robót zmniejszonych wg kosztorysu ofertowego; Zmiana stawki podatku VAT w związku ze zmianą ustawową tej stawki, w stopniu wynikającym z tej zmiany. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT cena ryczałtowa brutto nie ulegnie zmianie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)

Adres Strony Internetowej, Na Której Jest Dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.golymin-osrodek.biuletyn.net
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Można Uzyskać Pod Adresem:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd gminy Gołymin-Ośrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek - pokój nr 1 - parter..

IV.4.4) Termin Składania Wniosków O Dopuszczenie Do Udziału W Postępowaniu Lub Ofert:
06.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek - Sekretariat - pokój nr 18 - piętro.

IV.4.5) Termin Związania Ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy Przewiduje Się Unieważnienie Postępowania O Udzielenie Zamówienia, W Przypadku Nieprzyznania Środków Pochodzących Z Budżetu Unii Europejskiej Oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków Z Pomocy Udzielonej Przez Państwa Członkowskie Europejskiego Porozumienia O Wolnym Handlu (EFTA), Które Miały Być Przeznaczone Na Sfinansowanie Całości Lub Części Zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Przebudowa drogi gminnej nr 120408W w miejscowości Osiek-Aleksandrowo..

1) Krótki Opis Ze Wskazaniem Wielkości Lub Zakresu Zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej nr 120408W w miejscowości Osiek Aleksandrowo na długości 558,71 m, szerokość jezdni zmienna 4,50 - 5,00 m. Miejsce realizacji zamówienia: Inwestycja będzie realizowana na działce nr 115 położonej w obrębie geodezyjnym Osiek-Aleksandrowo. Zakres prac obejmuje: a) Roboty przygotowawcze : - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) b) Jezdnia : - podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości 5cm po zagęszczeniu - warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm. - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18,0 dm3/m2 - warstwa 1 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13,0 dm3/m2 - warstwa 2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10,0 dm3/m2 - warstwa 3 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8,0 dm3/m2 - warstwa 4 c) Inżynieria ruchu : - słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm - przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 d) Roboty wykończeniowe : - odtworzenie rowów - wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. I - II 0 objętości do 1,50 m3/m.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6, 45.23.32.21-4.

3) Czas Trwania Lub Termin Wykonania:
Zakończenie: 30.09.2016.
4) Kryteria Oceny Ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Okres gwarancji - 2

CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 120405W, nr 120418W z drogą wojewódzką nr 618 w miejscowości Nowy Gołymin..

1) Krótki Opis Ze Wskazaniem Wielkości Lub Zakresu Zamówienia:
Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 120405W, nr 120418W z drogą wojewódzką nr 618 w miejscowości Nowy Gołymin na długości 44,0 m. Szerokość jezdni 6,0 m. Miejsce realizacji zamówienia: Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 34, nr 12 i nr 35 położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Gołymin Zakres prac obejmuje: a) Roboty przygotowawcze : - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) b) Jezdnia : - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm - podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu. - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm. - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna asfaltowa grubości po zagęszczeniu 4 cm. - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -warstwa ścieralna asfaltowa - grubości po zagęszczeniu 4 cm. c) Inżynieria ruchu : - słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm - przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2. - mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową. - mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową. -ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6, 45.23.32.21-4.

3) Czas Trwania Lub Termin Wykonania:
Zakończenie: 30.09.2016.
4) Kryteria Oceny Ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Okres gwarancji - 2

CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Przebudowa drogi gminnej nr 120441W w miejscowości Chruściele..

1) Krótki Opis Ze Wskazaniem Wielkości Lub Zakresu Zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej nr 120441W w miejscowości Chruściele na długości 308.82 m, szerokość jezdni zmienna 4,50 - 5,00 m. Miejsce realizacji zamówienia: Inwestycja realizowana będzie na działce nr 122 położonej w obrębie geodezyjnym Wróblewko na terenie miejscowości Chruściele. Zakres prac obejmuje: a) Roboty przygotowawcze : -roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) b) Jezdnia : -podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości 5cm po zagęszczeniu -warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm. -powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18,0 dm3/m2 - warstwa 1 -powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13,0 dm3/m2 - warstwa 2 -powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10,0 dm3/m2 - warstwa 3 -powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8,0 dm3/m2 - warstwa 4 c) Inżynieria ruchu : -słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm -przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 d) Roboty wykończeniowe : -odtworzenie rowów - wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. I - II 0 objętości do 1,50 m3/m.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6, 45.23.32.21-4.

3) Czas Trwania Lub Termin Wykonania:
Zakończenie: 30.09.2016.
4) Kryteria Oceny Ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Okres gwarancji - 2

CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Przebudowa ul. Ogrodowej (drogi wewnętrznej) w miejscowości Gołymin-Ośrodek..

1) Krótki Opis Ze Wskazaniem Wielkości Lub Zakresu Zamówienia:
Przebudowa ul. Ogrodowej (drogi wewnętrznej) w miejscowości Gołymin-Ośrodek na długości 168,34 m, szerokość jezdni 5,0 m. Miejsce realizacji zamówienia: Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 197 I nr 203/1 położonych w obrębie geodezyjnym Gołymin-Ośrodek. Zakres prac obejmuje: a) Roboty przygotowawcze : -roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) -ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm z darnią z przewozem taczkami b) Jezdnia : -podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości 5cm po zagęszczeniu -warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm. -nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa wiążąca asfaltowa - grubości po zagęszczeniu 4 cm. -nawierzchnia mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zgęszczeniu 4 cm. c) Przepusty: -oczyszczenie przepustów o śr. 1.0 m z namułu. d) Inżynieria ruchu : -słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm -przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 e) Roboty wykończeniowe : -odtworzenie rowów - wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. I - II 0 objętości do 1,50 m3/m -regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6, 45.23.32.21-4.

3) Czas Trwania Lub Termin Wykonania:
Zakończenie: 30.09.2016.
4) Kryteria Oceny Ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Okres gwarancji - 2