Najnowsze ZLECENIA

Opieka naukowa i doradztwa naukowo - technicznego na rzecz Metra Warszawskiego Sp....Typ ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Kategoria zamówienia:
Ogłoszenie o zamówieniu
Typ ogłoszenia
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Zamawiający:
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Miasto:
Warszawa
Województwo:
mazowieckie
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania wniosków:
23-05-2016
Data publikacji ogłoszenia:
10-05-2016
Numer ogłoszenia:
1/2016/116210

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych
Wszelkie uwagi wnioski dotyczące publikowanych treści nalezy kierować na adres strony
www.uzp.gov.pl

Treść przetargu:
Warszawa: Opieka naukowa i doradztwa naukowo - technicznego na rzecz Metra Warszawskiego Sp. z o.o. podczas realizacji rozbudowy II linii metra w Warszawie

Numer ogłoszenia: 116210 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Metro Warszawskie Sp. z o.o. , ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 655 40 00, faks 22 655 46 79, 22 643 39 97.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opieka naukowa i doradztwa naukowo - technicznego na rzecz Metra Warszawskiego Sp. z o.o. podczas realizacji rozbudowy II linii metra w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot Zamówienia obejmuje opracowywanie ekspertyz i opinii o charakterze technicznym i organizacyjnym, dotyczących następujących etapów realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie II linii metra w Warszawie: - Etap 1 realizacji odcinka zachodniego - od szlaku za stacja C9 Rondo Daszyńskiego do torów odstawczych za stacją C6, - Etap 1 realizacji odcinka wschodniego - północnego - od szlaku za stacją C15 Dworzec Wileński do torów odstawczych za stacją C18.

II.1.5)


przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
73.00.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.03.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Wykonawca, przed złożeniem oferty, wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości: 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych zero groszy).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, gdy wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, opracował co najmniej 3 opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne dot. zakresu opisanego w STWiO, każda dla Inwestycji o wartości nie mniejszej niż 100 000 000,00 zł., o charakterze budownictwa podziemnego. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że przedstawione opinie / ekspertyzy zostały wykonane należycie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna że Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, gdy złoży oświadczenie o spełnianiu warunków w tym zakresie oraz wskaże osobę Koordynatora, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującą się doświadczeniem zawodowym i wykształceniem odpowiednim do funkcji jaka zostanie mu powierzona, tj: wskaże osobę z tytułem naukowym minimum profesora w dyscyplinie inżynieria lądowa specjalność konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjno-mostowa lub inżynieryjno-kolejowa. Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez wymienioną osobę w/w wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.2.2)


przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.metro.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Ul. Wilczy Dół 5 Warszawa, Biuro Zamówień Publicznych Metra Warszawskiego Sp. z o.o..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.05.2016 godzina 12:00, miejsce: Warszawa przy ulicy Wilczy Dół 5, w Kancelarii w Budynku Portierni Głównej Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Godziny pracy Kancelarii: 07.00-14.00..

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie