Najnowsze ZLECENIA

MODERNIZACJA PRZYCHODNI SZPZLO WARSZAWA-TARGÓWEKTyp ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Kategoria zamówienia:
Ogłoszenie o zamówieniu
Typ ogłoszenia
Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
Zamawiający:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Miasto:
Warszawa
Województwo:
mazowieckie
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania wniosków:
04-07-2016
Data publikacji ogłoszenia:
20-06-2016
Numer ogłoszenia:
1/2016/95059

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych
Wszelkie uwagi wnioski dotyczące publikowanych treści nalezy kierować na adres strony
www.uzp.gov.pl

Treść przetargu:
Warszawa: MODERNIZACJA PRZYCHODNI SZPZLO WARSZAWA-TARGÓWEK

Numer Ogłoszenia: 95059 - 2016; Data Zamieszczenia: 20.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie Ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie Dotyczy:
V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek , ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 518 26 41, faks 22 518 26 44.

Adres Strony Internetowej Zamawiającego:
www.zoztargowek.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa Nadana Zamówieniu Przez Zamawiającego:
MODERNIZACJA PRZYCHODNI SZPZLO WARSZAWA-TARGÓWEK.

II.1.2) Rodzaj Zamówienia:
roboty budowlane.

II.1.4) Określenie Przedmiotu Oraz Wielkości Lub Zakresu Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac modernizacyjnych Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Łojewskiej 6 z uwzględnieniem opracowań: Koncepcja, studia, badania, Projektu budowlanego, Projektu Wykonawczego - poradnia POZ dla dzieci chorych, poradnia otolaryngologiczna, poradnia kardiologiczna, poradnia reumatologiczna, poradnia POZ dla dorosłych, poradnia reumatologiczna, poradnia NPL, przyległe ciągi komunikacyjne i sanitariaty. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wstępnego projektu organizacji placu budowy i zaplecza oraz wstępnego harmonogramu inwestycji przy założeniu zachowania bezpiecznej i ciągłej pracy Przychodni zgodnie z wymaganiami NFZ, wykonanie prac modernizacyjnych Przychodni Rejonowej przy ul. Łojewskiej 6 Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek. Wykonawca w oparciu o wykonany remont w I i II Etapie inwestycji z uwzględnieniem zastosowanej tam kolorystyki i wykorzystanych materiałów zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności, dostaw i usług przewidzianych obowiązującymi przepisami i wynikających z treści SIWZ i jej załączników, a niezbędnych dla realizacji robót modernizacyjnych w obiektach budowlanych. Wymagane przez Zamawiającego terminy końcowe i pośrednie. Termin zakończenia robót 120 dni od daty podpisania umowy, I termin pośredni rozpoczęcie robót maksymalnie w ciągu 6 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, II, III, IV i V termin pośredni dla każdego etapu odpowiednio 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy, wykonanie i odbiór częściowy kolejnych etapów prac oraz rozliczenie etapów prac zgodnie z procentowym zaawansowaniem. Poszczególne etapy modernizacji, które Wykonawca musi uwzględnić w harmonogramie obejmują Poradnię POZ dzieci chorych wraz z przyległymi ciągami komunikacyjnymi, Poradnię Otolaryngologiczną, Poradnie Kardiologiczną, przyległe sanitariaty i ciągi komunikacyjne, Poradnię NPL, przyległe sanitariaty i ciągi komunikacyjne, Poradnię POZ dorosłych, Poradnię reumatologiczną wraz z przyległym ciągiem komunikacyjnym..

II.1.5)

V
Przewiduje Się Udzielenie Zamówień Uzupełniających:
Określenie Przedmiotu Oraz Wielkości Lub Zakresu Zamówień Uzupełniających
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt 5.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.25.10.00-2, 71.21.00.00-3, 71.24.00.00-2, 71.24.50.00-7, 71.24.20.00-6, 71.24.80.00-8, 71.22.10.00-3, 71.25.10.00-2, 71.21.00.00-3, 71.24.00.00-2, 71.24.50.00-7, 71.24.20.00-6, 71.24.80.00-8, 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.11.12.20-6, 45.21.00.00-2, 45.21.51.40-0, 45.21.51.48-6, 45.22.00.00-5, 45.30.00.00-0.

II.1.7) Czy Dopuszcza Się Złożenie Oferty Częściowej:
nie.

II.1.8) Czy Dopuszcza Się Złożenie Oferty Wariantowej:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja Na Temat Wadium:
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wnoszone jedynie w formie przelewu bankowego na konto Zamawiającego: SZPZLO Warszawa-Targówek, Pekao S.A. nr: 33 1240 6074 1111 0010 4364 7094, powołując się na nazwę przetargu, nr sprawy, oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert) znajdzie się na koncie Zamawiającego - data i godzina uznania rachunku Zamawiającego. Wadium musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed otwarciem ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia Do Wykonywania Określonej Działalności Lub Czynności, Jeżeli Przepisy Prawa Nakładają Obowiązek Ich Posiadania

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza I Doświadczenie

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, co oznacza, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał, co najmniej trzy roboty budowlane polegające na zrealizowaniu budowy, nadbudowy, przebudowy lub modernizacji obiektu budowlanego o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2, o wartości każdej z tych robót, co najmniej 500 000 zł. netto, w tym, co najmniej jedna robota dotyczyła obiektu lub obiektów służby zdrowia szpital lub przychodnia. Warunek powyższy zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom opisanym w pkt. VII.2 SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał Techniczny

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy, wykaże, że dysponuje: co najmniej 1 osobą na stanowisko Kierownika Budowy: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi od minimum 5 lat, aktualnie wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, przynależącą do właściwego organu z kraju zamieszkania osoby, której ten dokument dotyczy, jeżeli w tym kraju istnieje obowiązek takiej przynależności, posiadającą, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, co najmniej 1 osobą na stanowisko Kierownika Robót Elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej. Warunek powyższy zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży wykaz osób ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

III.3.5) Sytuacja Ekonomiczna I Finansowa

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to znaczy: posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową OC, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych). Polisa powinna potwierdzać ochronę ubezpieczeniową Wykonawcy do wysokości sumy gwarancyjnej z tytułu odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej oraz za czyste straty finansowe. Zamawiający wyraża zgodę na udział własny (franszyzę) nie wyższy niż 10.000,00 PLN dla szkód rzeczowych i nie wyraża zgody na udział własny (franszyzę) dla szkód osobowych. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień ogłoszenia zamówienia, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), osiągnął łączne przychody netto nie mniejsze niż średnio 2.500.000,00 zł. słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych w okresie z ostatnich 2 lat obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres w ujęciu rocznym. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wymagania powyższe musi spełniać przynajmniej jeden uczestnik konsorcjum. Dokument finansowy lub rachunek zysków i strat powinien być poświadczony przez odpowiedni Urząd Skarbowy. W przypadku Oferentów, którzy nie wykonują bilansu dopuszcza się przedłożenie dokumentu poświadczonego przez Urząd Skarbowy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W Zakresie Wykazania Spełniania Przez Wykonawcę Warunków, O Których Mowa W Art. 22 Ust. 1 Ustawy, Oprócz Oświadczenia O Spełnianiu Warunków Udziału W Postępowaniu Należy Przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W Zakresie Potwierdzenia Niepodlegania Wykluczeniu Na Podstawie Art. 24 Ust. 1 Ustawy, Należy Przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb Udzielenia Zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria Oceny Ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 60
2 - Domumenty wymienione w pkt. II c 10 SIWZ - 35
3 - Gwarancja - 5
IV.2.2)

Przeprowadzona Będzie Aukcja Elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)

Adres Strony Internetowej, Na Której Jest Dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zoztargowek.waw.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Można Uzyskać Pod Adresem:
SZPZLO Warszawa-Targówek, ul. Tykocińska 34, 03 - 545 Warszawa..

IV.4.4) Termin Składania Wniosków O Dopuszczenie Do Udziału W Postępowaniu Lub Ofert:
04.07.2016 godzina 12:00, miejsce: SZPZLO Warszawa-Targówek, ul. Tykocińska 34, 03 - 545 Warszawa I piętro, sekretariat..

IV.4.5) Termin Związania Ofertą:
okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy Przewiduje Się Unieważnienie Postępowania O Udzielenie Zamówienia, W Przypadku Nieprzyznania Środków Pochodzących Z Budżetu Unii Europejskiej Oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków Z Pomocy Udzielonej Przez Państwa Członkowskie Europejskiego Porozumienia O Wolnym Handlu (EFTA), Które Miały Być Przeznaczone Na Sfinansowanie Całości Lub Części Zamówienia:
nie