Najnowsze ZLECENIA

Dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z oprogramowaniem do wyposażenia Sceny DużejTyp ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Kategoria zamówienia:
Ogłoszenie o zamówieniu
Typ ogłoszenia
Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
Zamawiający:
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera
Rodzaj zamawiającego:
Inny: samorządowa instytucja artystyczna
Miasto:
Warszawa
Województwo:
mazowieckie
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania wniosków:
07-06-2016
Data publikacji ogłoszenia:
23-05-2016
Numer ogłoszenia:
1/2016/130054

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych
Wszelkie uwagi wnioski dotyczące publikowanych treści nalezy kierować na adres strony
www.uzp.gov.pl

Treść przetargu:
Warszawa: Dostawa Sprzętu Audiowizualnego Wraz Z Oprogramowaniem Do Wyposażenia Sceny Dużej

Numer Ogłoszenia: 130054 - 2016; Data Zamieszczenia: 23.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie Ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie Dotyczy:
V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera , ul. Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 818 00 13, faks 022 818 00 46.

Adres Strony Internetowej Zamawiającego:
www.powszechny.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa Nadana Zamówieniu Przez Zamawiającego:
Dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z oprogramowaniem do wyposażenia Sceny Dużej.

II.1.2) Rodzaj Zamówienia:
dostawy.

II.1.4) Określenie Przedmiotu Oraz Wielkości Lub Zakresu Zamówienia:
Dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z oprogramowaniem do wyposażenia Sceny Dużej : Część Nr1 Wyposażenie pracowni akustycznej w sprzęt do obsługi spektakli Konsoleta cyfrowa (cyfrowy mixer) posiadająca: Mix channels: 64 mono, 8 stereo, Busses: 16 mix, 8 matrix, Local I O: 32 in, 16 out, Fader configuration: 32+2 (Master), 100 mm motorized faders. Stagebox cyfrowy 32 In and 16 Outputs, 4x AES EBU Out 1-8, Dante-Network Część nr 2 Wyposażenie w sprzęt video do obsługi festiwali 2 sztuki projektorów laserowych: 1,920 x 1,200 pixels, 6.500 Im zt., 2 sztuki projektor WUXGA 4.800 Im zt, 1 sztuka szeroki obiektyw WXGA: 0,82-1,03:1, Część 3 Wyposażenie w sprzęt video do obsługi spektakli 1 sztuka kamera cyfrowa HD, 1 sztuka mixer video 4 wejścia SDI, 1 sztuka konwerter sygnału SDI na HDMI, 1 sztuka statyw do kamery, Część 4 Wyposażenie w sprzęt do produkcji i obsługi programów video 1 sztuka laptop z systemem iOS 13 cali dualcore 2.7 Ghz 8GB RAM, 1 sztuka komputer o parametrach: - procesor 8core 4,3 Ghz, - 64GB RAM, - 2x 1TB SSD, - zasilacz 1500W, - karty graficzne quadro 2 szt, 1 sztuka tablet 9.7 cala z systemem IOS 1 szt, 1 sztuka program do mappingu video z licencją na 2 komputery Część 5 Wyposażenie do prowadzenia warsztatów oraz działalności edukacyjnej 4 sztuki statyw mikrofonowy niski, 6 sztuk statyw mikrofonowy wysoki, 1 sztuka statyw mikrofonowy do stopy, 100 m przewód mikrofonowy, 1 sztuka złącze XLR męskie, 1 sztuka złącze XLR żeńskie, 6 sztuk mikrofon dynamiczny wokalowy, 5 sztuk mikrofon dynamiczny instrumentalny, 2 Di Boxy, System głośników aktywnych, 1 sztuka mikser audio 16 wejść z procesorem FX, 2 sztuki statywy głośnikowe, 4 sztuki kolumny aktywne 12 cali 2500W, 30 metrów mkabel wieloparowy 12 4 wej wyj, 1 sztuka kabel zasilający na bębnie, 8 sztuk kabel mikrofonowy XLR..

II.1.5)


Przewiduje Się Udzielenie Zamówień Uzupełniających
Określenie Przedmiotu Oraz Wielkości Lub Zakresu Zamówień Uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.32.00.00-2, 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6.

II.1.7) Czy Dopuszcza Się Złożenie Oferty Częściowej:
tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy Dopuszcza Się Złożenie Oferty Wariantowej:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja Na Temat Wadium:
Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium: dla części 1 w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), dla części 2 w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), Dla pozostałych części 3, 4, 5 Zamawiający nie wymaga wadialnego zabezpieczenia ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia Do Wykonywania Określonej Działalności Lub Czynności, Jeżeli Przepisy Prawa Nakładają Obowiązek Ich Posiadania

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie określonym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, tj. warunki dotyczące:

III.3.2) Wiedza I Doświadczenie

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

Dla części 1 i 2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat dla dostaw i usług (a jeżeli okres wykonywania działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwóch dostaw sprzętu audiowizualnego o podobnym charakterze do zamówienia o sumarycznej wartości min. 100 tys. zł netto. Wykonawcy wykażą i udokumentują należyte wykonanie tych prac. Dla części 3, 4, 5 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat dla dostaw i usług (a jeżeli okres wykonywania działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwóch dostaw o podobnym charakterze do zamówienia o sumarycznej wartości min. 50 tys. zł netto. Wykonawcy wykażą i udokumentują należyte wykonanie tych prac. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja Ekonomiczna I Finansowa

Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tego Warunku

Posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej dla części 1 i 2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tzn. że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000 zł. Dla części 3, 4, 5 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tzn. że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 20 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W Zakresie Wykazania Spełniania Przez Wykonawcę Warunków, O Których Mowa W Art. 22 Ust. 1 Ustawy, Oprócz Oświadczenia O Spełnianiu Warunków Udziału W Postępowaniu Należy Przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W Zakresie Potwierdzenia Niepodlegania Wykluczeniu Na Podstawie Art. 24 Ust. 1 Ustawy, Należy Przedłożyć:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb Udzielenia Zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria Oceny Ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Termin wykonania - 10
IV.2.2)

Przeprowadzona Będzie Aukcja Elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)

Adres Strony Internetowej, Na Której Jest Dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.powszechny.com
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Można Uzyskać Pod Adresem:
www.powszechny.com.

IV.4.4) Termin Składania Wniosków O Dopuszczenie Do Udziału W Postępowaniu Lub Ofert:
07.06.2016 godzina 14:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin Związania Ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy Przewiduje Się Unieważnienie Postępowania O Udzielenie Zamówienia, W Przypadku Nieprzyznania Środków Pochodzących Z Budżetu Unii Europejskiej Oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków Z Pomocy Udzielonej Przez Państwa Członkowskie Europejskiego Porozumienia O Wolnym Handlu (EFTA), Które Miały Być Przeznaczone Na Sfinansowanie Całości Lub Części Zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wyposażenie pracowni akustycznej w sprzęt do obsługi spektakli.

1) Krótki Opis Ze Wskazaniem Wielkości Lub Zakresu Zamówienia:
Dostawa konsolety cyfrowej (cyfrowy mixer) posiadającej: Mix channels: 64 mono, 8 stereo, Busses: 16 mix, 8 matrix, Local I O: 32 in, 16 out, Fader configuration: 32+2 (Master), 100 mm motorized faders oraz stageboxa cyfrowego 32 In and 16 Outputs, 4x AES EBU Out 1-8, Dante-Network..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.32.00.00-2, 32.32.20.00-6.

3) Czas Trwania Lub Termin Wykonania:
Okres w dniach: 30.
4) Kryteria Oceny Ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. Termin wykonania - 10

CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wyposażenie w sprzęt video do obsługi festiwali.

1) Krótki Opis Ze Wskazaniem Wielkości Lub Zakresu Zamówienia:
Dostawa 2 sztuk projektorów laserowych: 1,920 x 1,200 pixels, 6.500 Im zt., 2 sztuk projektorów WUXGA 4.800 Im zt, 1 sztuki szerokiego obiektywu WXGA: 0,82-1,03:1.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.32.00.00-2, 32.32.20.00-6.

3) Czas Trwania Lub Termin Wykonania:
Okres w dniach: 30.
4) Kryteria Oceny Ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. Termin wykonania - 10

CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Wyposażenie w sprzęt video do obsługi spektakli.

1) Krótki Opis Ze Wskazaniem Wielkości Lub Zakresu Zamówienia:
Dostawa 1 sztuki kamery cyfrowej HD, 1 sztuki mixera video 4 wejścia SDI, 1 sztuki konwertera sygnału SDI na HDMI, 1 sztuki statywu do kamery.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.32.00.00-2, 32.32.20.00-6.

3) Czas Trwania Lub Termin Wykonania:
Okres w dniach: 30.
4) Kryteria Oceny Ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. Termin wykonania - 10

CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Wyposażenie w sprzęt do produkcji i obsługi programów video.

1) Krótki Opis Ze Wskazaniem Wielkości Lub Zakresu Zamówienia:
Dostawa 1 sztuki laptopa z systemem IOS 13 cali dualcore 2.7 Ghz 8GB RAM, 1 sztuki komputera o parametrach nie gorszych niż: - procesor 8core 4,3 Ghz, - 64GB RAM, - 2x 1TB SSD, - zasilacz 1500W, - karty graficzne quadro 2 szt, 1 sztuki tabletu 9.7 cala z systemem IOS 1 szt, 1 sztuki programu do mappingu video z licencją na 2 komputery,.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.31.00-6, 32.32.00.00-2, 32.32.20.00-6.

3) Czas Trwania Lub Termin Wykonania:
Okres w dniach: 30.
4) Kryteria Oceny Ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. Termin wykonania - 10

CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Wyposażenie do prowadzenia warsztatów oraz działalności edukacyjnej.

1) Krótki Opis Ze Wskazaniem Wielkości Lub Zakresu Zamówienia:
Dostawa 4 sztuk statywów mikrofonowych niskich, 6 sztuk statywów mikrofonowych wysokich, 1 sztuki statywu mikrofonowego do stopy, 100 m przewodu mikrofonowego, 1 sztuki złącza XLR - męskiego, 1 sztuki złącza XLR żeńskiego, 6 sztuk mikrofonów dynamicznych wokalowych, 5 sztuk mikrofonów dynamicznych instrumentalnych, 2 sztuk Di Boxów, systemu głośników aktywnych, 1 sztuki miksera audio - 16 wejść z procesorem FX, 2 sztuk statywów głośnikowych, 4 sztuk kolumn aktywnych 12 calowych 2500W, 30 metrów mkabla wieloparowego 12/4 wej/wyj, 1 sztuki kabla zasilającego na bębnie, 8 sztuk kabla mikrofonowego XLR.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.32.00.00-2, 32.32.20.00-6.

3) Czas Trwania Lub Termin Wykonania:
Okres w dniach: 30.
4) Kryteria Oceny Ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. Termin wykonania - 10