Najnowsze ZLECENIA

Dostawa projektorów multimedialnych wraz z instalacją i konfiguracją. Znak sprawy: AEZ/S-071/2016Typ ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Kategoria zamówienia:
Ogłoszenie o zamówieniu
Typ ogłoszenia
Urządzenia multimedialne
Zamawiający:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Rodzaj zamawiającego:
Uczelnia publiczna
Miasto:
Warszawa
Województwo:
mazowieckie
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania wniosków:
05-05-2016
Data publikacji ogłoszenia:
22-04-2016
Numer ogłoszenia:
100426 - 2016

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych
Wszelkie uwagi wnioski dotyczące publikowanych treści nalezy kierować na adres strony
www.uzp.gov.pl

Treść przetargu:
Warszawa: Dostawa Projektorów Multimedialnych Wraz Z Instalacją I Konfiguracją. Znak Sprawy: AEZ/S-071/2016

Numer Ogłoszenia: 100426 - 2016; Data Zamieszczenia: 22.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie Ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie Dotyczy:
V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Uniwersytet Medyczny , ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5720366, faks 22 5720363.

Adres Strony Internetowej Zamawiającego:
www.wum.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa Nadana Zamówieniu Przez Zamawiającego:
Dostawa projektorów multimedialnych wraz z instalacją i konfiguracją. Znak sprawy: AEZ/S-071/2016.

II.1.2) Rodzaj Zamówienia:
dostawy.

II.1.4) Określenie Przedmiotu Oraz Wielkości Lub Zakresu Zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch sztuk projektorów multimedialnych wraz z instalacją i konfiguracją, wyszczególnionych co do rodzaju w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 3. 2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie, w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy, dostawa projektorów z wyposażeniem, ich instalacja z zastosowaniem uchwytów sufitowych pozwalających na instalację urządzeń o dowolnych gabarytach na wysokości, umiejscowionych na wysokości ok. 6m, oraz ich podłączenie do istniejącego systemu audiowizualnego, opartego o rozwiązania AMX, będącego w posiadaniu Zamawiającego. Konfiguracja powinna zapewnić pełną kompatybilność funkcjonalno-użytkową całego systemu poprzez dostosowanie oprogramowania lub poprzez instalację zewnętrznych urządzeń (w dostawie), które pozwolą na sterowanie dostarczonymi rzutnikami z poziomu AMX. Dostawa, instalacja i konfiguracja wykonywane będą w Centrum dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, aula im. Prof. Janusza Piekarczyka, ul. Ks. Trojdena 2A, 02-091 Warszawa tel. 48 22 5720 870, 5720 853..

II.1.5)


Przewiduje Się Udzielenie Zamówień Uzupełniających
Określenie Przedmiotu Oraz Wielkości Lub Zakresu Zamówień Uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.32.20.00-6.

II.1.7) Czy Dopuszcza Się Złożenie Oferty Częściowej:
nie.

II.1.8) Czy Dopuszcza Się Złożenie Oferty Wariantowej:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W Zakresie Wykazania Spełniania Przez Wykonawcę Warunków, O Których Mowa W Art. 22 Ust. 1 Ustawy, Oprócz Oświadczenia O Spełnianiu Warunków Udziału W Postępowaniu Należy Przedłożyć:

III.4.2) W Zakresie Potwierdzenia Niepodlegania Wykluczeniu Na Podstawie Art. 24 Ust. 1 Ustawy, Należy Przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany złożyć: 1) próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego; Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie wraz z ofertą karty katalogowej producenta, folderu lub innego dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia, potwierdzającego zgodność deklarowanych parametrów technicznych ze stanem faktycznym; Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza możliwość złożenia wydruku specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń, dostępnych na stronie internetowej producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb Udzielenia Zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria Oceny Ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 85
2 - Jasność lampy - 5
3 - Okres gwarancji na lampę - 10
IV.2.2)

Przeprowadzona Będzie Aukcja Elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje Się Istotne Zmiany Postanowień Zawartej Umowy W Stosunku Do Treści Oferty, Na Podstawie Której Dokonano Wyboru Wykonawcy:

Dopuszczalne Zmiany Postanowień Umowy Oraz Określenie Warunków Zmian

3. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy, w razie zmiany modelu oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, z zastrzeżeniem, że cena nie ulegnie zmianie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)

Adres Strony Internetowej, Na Której Jest Dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
dzp.wum.edu.pl/wum/zamowieniapubliczne.aspx
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Można Uzyskać Pod Adresem:
Warszawski Uniwersytet Medyczny Dział Zamówień Publicznych ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.

IV.4.4) Termin Składania Wniosków O Dopuszczenie Do Udziału W Postępowaniu Lub Ofert:
05.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny Dział Zamówień Publicznych ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa pok. 309.

IV.4.5) Termin Związania Ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy Przewiduje Się Unieważnienie Postępowania O Udzielenie Zamówienia, W Przypadku Nieprzyznania Środków Pochodzących Z Budżetu Unii Europejskiej Oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków Z Pomocy Udzielonej Przez Państwa Członkowskie Europejskiego Porozumienia O Wolnym Handlu (EFTA), Które Miały Być Przeznaczone Na Sfinansowanie Całości Lub Części Zamówienia:
nie