Najnowsze ZLECENIA

Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej, nieużywanej kamery nocnej bliskiego...Typ ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Kategoria zamówienia:
Ogłoszenie o zamówieniu
Typ ogłoszenia
Sprzęt filmowy
Zamawiający:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Miasto:
Warszawa
Województwo:
mazowieckie
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania wniosków:
19-05-2016
Data publikacji ogłoszenia:
10-05-2016
Numer ogłoszenia:
1/2016/116954

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych
Wszelkie uwagi wnioski dotyczące publikowanych treści nalezy kierować na adres strony
www.uzp.gov.pl

Treść przetargu:
Warszawa: Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej, nieużywanej kamery nocnej bliskiego rozpoznania - 1 szt.

Numer ogłoszenia: 116954 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych , ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 261 851 482, faks 261 851 450.

Adres strony internetowej zamawiającego:
www.itwl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej, nieużywanej kamery nocnej bliskiego rozpoznania - 1 szt..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej, nieużywanej kamery nocnej bliskiego rozpoznania - 1 szt..

II.1.5)


przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.32.11.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną dostawę fabrycznie nowej, nieużywanej kamery nocnej bliskiego rozpoznania lub kamery termowizyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Poprzez: - jedną dostawę należy rozumieć wszystkie dostawy realizowane w ramach jednej umowy - wartość dostawy należy rozumieć łączną wartość wszystkich dostaw realizowanych w ramach jednej umowy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98
2 - termin gwarancji na kamerę - 2

IV.2.2)


przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian umowy: a) Zmiana terminu wykonania umowy, gdy dochowanie terminu wskazanego w umowie, okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których nie można było przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie i skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres działania siły wyższej powodujący brak możliwości realizacji umowy, b) Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany stanu prawnego dotyczącego podatku od towarów i usług VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.itwl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, budynek Działu Przetargów i Zaopatrzenia - pok. nr 5 i 8, w godz. 8:00 - 15:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.05.2016 godzina 13:30, miejsce: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, Kancelaria Jawna (budynek nr 1, pok. nr 5).

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie